Archiv 2006 - 2011

Dave’s Blog

→ meine Klowand 2.0


Spreadsheets: Googles neui Onlineawändig

Spreadsheets esch weder en neui Onlineawändig vo Google. Das Mol wott Google met Excel konkuränziere. Es esch nämlech en Onlinetabällekalkulation. Sie basiert of e Inernettechnologie AJAX, drom funktionierts leider nöd met mim gliebete Safari sonder nor met em Firefox, Camino, InternetExplorer ond em Nescape. Wells si ganz neu esch gets s’ganze bis jetzt au erst in Äglesch. Ich han mech gester scho als Tester agmäldet ond höt jetzt en Freischaltcode öbercho. Well noni so vell chönd druf zuegrife han ich es paar Beldsechermfotis gmacht, demet er eu chönnd es Beld devo mache. Gratis bewerbe chönnd er eu do ond en Beschriibig vo Google met Belder fended er do (alles, wie gseit, bes jetzt nor in Äglesch).

d'Forme för d'Somme
Das esch en öbersech öber di gnazi Oberflächi vo Spreadsheets.

�bersech fo de Funktiondsliste
Do gsed mer grad wie d’Forme för d’Somme vo A1-A4 igewerd.

Das esch d’Öbersech fo de Funktiondsliste Format:

Funktiondsliste Format

Das esch d’Öbersech fo de Funktiondsliste Sort:

Funktiondsliste Sort

Ond das esch d’Öbersech fo de Funktiondsliste Formulas:

Funktiondsliste Formulas