Archiv 2006 - 2011

Dave’s Blog

→ meine Klowand 2.0


BAP #1: d’Franzabschlossprüefig

So, di ersti Abschlossprüefig vo de Bezerksschuel han ich öberstande ;-).
E esch di schreftlech Prüegig im Französisch gsii. Oui, c’est vrai ;-)… Ich gaube ich werd i dere Prüefig di schlächtescht Note ha (ossert vellecht Franz möndlech) ond ich weiss nöd wiso dass ich a de Kanti di zwoisprochig Matur met Franz ond Dütsch gwählt han!?!!? ;-)

Also, das wärs e mol öber d’AP gsii.
Ou…!! Wär e Mol wett alti APs löse luegt eifach e mol do.

Ich werd au do nöchte Täg weder öbbis öber d’AP schriibe. Ineluge lohnt sech also…

2 Kommentare zu “ BAP #1: d’Franzabschlossprüefig ”

  1. # 1 andy meint

    :( das muess ich au bald mol mache…

  2. # 2 Dave meint

    Wenn? Immene Johr?